စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ
1 (၁၈-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ရုံးခန်းတွင်းတရားသူကြီးထံတင်ပြသော အမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ Download
2 ( ၁၄-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ရုံးထိုင်သည့် တရားသူကြီးထံတင်ပြသော အမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ Download
3 (၁၄-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ရုံးခန်းတွင်းတရားသူကြီးထံတင်ပြသော အမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ Download
4 (၁၃-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ရုံးခန်းတွင်းတရားသူကြီးထံတင်ပြသော အမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ Download
5 ( ၁၃-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ရုံးထိုင်သည့် တရားသူကြီးထံတင်ပြသော အမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ Download
6 ( ၁၂-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ရုံးထိုင်သည့် တရားသူကြီးထံတင်ပြသော အမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ Download
7 (၁၂-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ရုံးခန်းတွင်းတရားသူကြီးထံတင်ပြသော အမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ Download
8 ( ၁၁-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ရုံးထိုင်သည့် တရားသူကြီးထံတင်ပြသော အမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ Download
9 (၁၀-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ရုံးခန်းတွင်းတရားသူကြီးထံတင်ပြသော အမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ Download
10 ( ၇-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ရုံးထိုင်သည့် တရားသူကြီးထံတင်ပြသော အမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ Download